پروژه 1280 واحدی مسکن مهر
پروژه 1280 واحدی مسکن مهر
پروژه اضافه طبقه ساختمان هتل
ساختمان ویلایی روستای قلات شهر شیراز
اجرای ویلا دو طبقه واقع در قلات با سازه LSF
اجرای ویلا در دو طبقه واقع در قلات با سازه LSF

ساختمان ویلایی واقع در کودیان قلات

اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه خلیج فارس
اضافه طبقه ساختمان دانشگاه علی بن حمزه (ع)
اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه خلیج فارس
اضافه طبقه ساختمان واقع در قدوسی غربی
اضافه طبقه ساختمان اداری واقع در پارک سلامت و روان شیراز
اجرای ساختمان الحاقی با سازه LSF
ویلای یک طبقه واقع در دوکوهک با سازه LSF
اجرای اضافه طبقه ساختمان با سازه LSF
اجرای اضافه طبقه با سازه LSF
اضافه طبقه ساختمان مسکونی با سازه LSF
ساختمان 2 طبقه در دفتر کنترل و نظارت گاز نظام مهندسی