لوگو-شرکت-اصلی

آپار تمان 5 طبقه مسکونی شیراز 

تولید ، نظارت و اجرای آپارتمان 5 طبقه مسکونی در شهر شیراز ،  بلوار مدرس – کارفرما آقای حامدی