اضافه طبقه ساختمان اداری واقع در پارک سلامت و روان شیراز

محاسبه ، تولید و اجرای اضافه طبقه ساختمان اداری واقع در پارک سلامت و روان شیراز با سازه LSF