شرایط عضویت در کارگروه تخصصی صنفی انجمن علمی :

شرایط عضویت در کارگروه تخصصی صنفی انجمن علمی ساختمان های فولادی بــا توجــه بــه اساسنـــامه و اهــداف تعریــف شــده به شرح زیرمي باشد .

 1. اشتغال به کار در زمینه سرمایه گذاری ، مشار کت ، پیمانکاری در پروژه هاي ساختمان های سبک فولادی (حداقل چهار سال سابقه فعالیت مدیران اشخاص حقیقی)
 2. ساخت حداقل 5 واحد مسکونی یا اداری .
 3. در حوزه فعالیت داراي دفتر و محل کار، تلفن و کد پستي باشد( که در صورت تغییر مشخصات به صورت کتبـي همراه با سایر تغییرات به انجمن اعلام شود.)

مدارک مورد نیاز :

 1. تنظیم و تکمیل پرسشنامه پیوست فرم هاي ( الف , ب , ج ) و الحاق تصویر اسناد ذیل که کلیه اوراق توسط متقاضي مهر و امضا گردیده است :
 2. تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت  (آگهی تأسیس و آخرین تغییرات)
 3. تصویر آخرین مدرک تحصیـلي .
 4. تصویر شناسنامه و کارت ملی.
 5. تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی یا عضویت در نظام مهندسی.
 6. کپي از قراردادها، پروانه ساختمان و پایان کار پروژه هاي قید شده در فرم ج که در 4 سال گذشته انجام شده است .
 7. دو قطعه عکس3×4 متقاضي (  عکس مدیر عامل )
 8. چنانچه شرکت دارای رزومه می باشد پیوست شود.