اجرای اضافه طبقه ساختمان مسکونی واقع در عفیف آباد – شیراز با سازه LSF

طراحی ، نظارت و اجرای اضافه طبقه ساختمان مسکونی واقع در عفیف آباد – شیراز با سازه LSF