لوگو-شرکت-اصلی

سازه خوابگاه با 2000 متر مربع زیربنا واقع در پتروشیمی فجر جم

نظارت و مشاوره پروژه 2000 متر مربع زیربنا خوابگاه واقع در پتروشیمی فجر جم با سازه LSF