برخی از مواردی که در انجمن صنفی LSF   نیاز به انجام آنها می باشیم.

 

 1. مشخص نمودن مفاد اصلی قراردادهای LSF
 2. برگزاری کلاس های آموزشی برای اکیپ های اجرایی (تئوری-عملی)
 3. برگزاری کلاس های آموزشی برای مهندسین و مدیران شرکت ها (تئوری-عملی)
 4. حمایت از کارفرما و بهره بردار مطابق شرایط موجود کشور و مفاد قراردادی
 5. مشخص نمودن آئین نامه های موجود جهت ارجاع به آنها برای محاسبات ، دتایل های اجرایی ، قوانین و ضوابط اجرایی
 6. برگزاری همایش و سمینار در نظام مهندسی های استان ها یا شهرستان ها ، شهرداری ها ، دانشگاه ها و …
 7. کنترل فضای مجازی با بالا بردن رتبه سایت انجمن صنفی و ذکر نام شرکت های مورد تایید.
 8. رتبه بندی شرکت ها نسبت به رزومه و توانایی
 9. مشخص نمودن نرم افزار محاسباتی مطابق آئین نامه های داخلی
 10. مشخص نمودن مشخصات هندسی مقاطع ، زینک ، مقاومت های کششی و فشاری ورق ها و ملزم نمودن کارخانه های تولید چه کانادایی، چه نیوزلندی به رعایت آن ها
 11. بروزرسانی سایت انجمن صنفی  با ارائه دتایل های اجرایی ،متریال و پوشش ها  خصوصا نمای ساختمان های LSF .
 12. برگزاری امتحان ورودی و شر ایط خاص جهت عضویت و ورود به صنف
 13. ارائه گواهینامه به اکیپ های اجرایی از طرف اتحادیه و هماهنگی با سازمان فنی حرفه ای در صورت نیاز
 14. تطبیق دادن سیستم LSF با طرح های معماری روز
 15. ممنوع کردن فروش سازه به افراد فاقد صلاحیت و در صورت فروش،  قبول مسئولیت ، مشکلات احتمالی بوجود آمده توسط فروشنده یا کارخانه تولید
 16. رفع مشکلات سیستم نیوزلندی ، محاسبات /نوع ورق/ ضخامت دیوارها / پیچ ها / ضخامت ورق مصرفی
 17. مشخص نمودن پیچ های استاندارد
 18. حل مشکل خرید ورق با کیفیت و استاندارد سیستم LSF از کارخانجات داخلی
 19. مشخص نمودن حدودی رنج قیمتی ساختمان lSF یا سازه LSF
 20. تعامل انجمن علمی و صنفی و برگزاری  جلسات در زمان های مشخص
 21. هماهنگی با سایت های دیوار و شیپور جهت چک کردن پروانه و عضویت در اتحادیه صنف همانند خیلی از صنف های دیگر .
 22. رایزنی با وزارت صنایع و معادن و یا گمرک جهت تسهیل در وارد کردن دستگاه های استاندارد تولید مقاطع سرد نورد شده  و دریافت حداقل گمرک  و معافیت از مالیات

 

گردآوری شرکت ساناسازان
       مهندس پیمان بازیار

 

 •