رتبه بندی اعضا براساس سوابق و رزومه کاری می باشد 

شرکت 2
توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس
اطلاعات بیشتر

اطلاعات شرکت 2

شرکت 3
توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس توضیحات مرتبط با شرکت یا اطلاعات تماس
اطلاعات بیشتر

اطلاعات شرکت 3