لوگو-شرکت-اصلی

اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه خلیج فارس

طراحی ، نظارت و اجرای اضافه طبقه ساختمان کتابخانه دانشگاه خلیج فارس با سازه LSF